COP 24 - Katowice - zmiany w organizacji ruchu - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

COP 24 - Katowice - zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 26.11.2018

Zgodnie z postanowieniami jakie zapadły podczas COP 22 w Marakeszu, Polska organizuje XXIV sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP 24. Na miejsce organizacji konferencji wybrano obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego Hali widowiskowej – Spodek w Katowicach (MCK). W związku z powyższym w okresie od 25 listopada do 17 grudnia 2018r w Katowicach nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Zgodnie z postanowieniami jakie zapadły podczas COP 22 w Marakeszu, Polska zorganizuje dwudziestą czwartą sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP 24, w ramach której odbędzie się również czternasta sesja Konferencji Stron będąca spotkaniem Stron Protokołu z Kioto (COP14) oraz wznowiona pierwsza sesja Konferencji Stron służąca jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA 1.3).

Na miejsce organizacji konferencji wskazano obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego Hali widowiskowej – Spodek w Katowicach (MCK).

Biorąc pod uwagę charakter powyższego przedsięwzięcia na terenie miasta Katowice, w dniach od 25 listopada do 17 grudnia 2018 r. planowane są następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

  1. Z ruchu kołowego wyłączone będą lub też obowiązywać będą ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym w ciągu ul. Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijska, Nadgórników oraz w dniu 03.12.2018r., od godz. 16:00 Al. Korfantego na odc. od ronda do ul. Katowickiej (za wyjątkiem osób i podmiotów uprawnionych).
  2. Ograniczony zostaje ruch pieszy poprzez wprowadzenie zakazów ruchu dla pieszych na odcinku od skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Olimpijską do skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Roździeńskiego (nie dotyczy lewej strony chodnika - dojście do budynku ul. Olimpijska 11 od Al. Korfantego).
  3. Brak będzie możliwości dojazdu do restauracji znajdującej się na parterze budynku KTW od placu Antala i Sławika.
  4. Ciąg ulic Dobrowolskiego, Góreckiego, Al. Korfantego, Olimpijska, Roździeńskiego, Rondo im. gen. J. Ziętka, Kopalniana, Ścigały, Nadgórników, Jerzego Dudy-Gracza objęta zostanie zakazem zatrzymywania z możliwością odholowania pojazdu.
  5. Na odcinku al. Korfanego od Ronda, w kierunku Pętli Słonecznej do ul. Olimpijskiej z ruchu kołowego wyłączony będzie prawy pas ruchu.
  6. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 08-10-2018 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 6224), w okresie od 25 listopada do 17 grudnia 2018 r., w godz. od 7:00 do 23:00 wprowadzony zostanie zakaz poruszania się po drogach na obszarze woj. śląskiego pojazdów przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 9 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz pojazdów i zespołów pojazdów o dmc. powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Ciągi komunikacyjne objęte powyższym zakazem dotyczą:
  • DK 79 na odcinku od węzła z DK86 (Al. Roździeńskiego, DTŚ 902) do skrzyżowania ulic Chorzowska/Stęślickiego/Grundmana w Katowicach, w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka;
  • Al. Korfantego w Katowicach od ul. Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka, w obu kierunkach.

Mając na uwadze liczbę planowanych spotkań oraz ich uczestników, w celu zapewnienia bezpieczeństwa organy kontroli ruchu drogowego dodatkowo mogą wprowadzać częściowe wyłączenia z ruchu pieszego i kołowego poszczególne odcinki ulic miasta Katowice. Dlatego też apelujemy do Państwa, aby w miarę możliwości, w wymienionym czasie ograniczyć korzystanie z własnych pojazdów w rejonie miejsca odbywania się Szczytu Klimatycznego, na rzecz komunikacji publicznej (autobusowo – tramwajowej). Nadmienić również należy, iż przyległy do Strefy Kultury parking, już od 28 września br. został wyłączony z użytkowania, a jego ponowne otwarcie planowane jest na styczeń przyszłego roku.

Ponadto Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Katowice informuje, że w związku ze szczytem klimatycznym i przyjazdem do Katowic prawie 30 tys. delegatów ze 196 krajów, konieczne będą zmiany w organizacji ruchu - w szczególności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie, co wynika z wymogów organizatora - ONZ. Wszelkie pojazdy usuwane w związku z tym wydarzeniem, rozliczane będą na podstawie Uchwały budżetowej Rady Miasta Katowice, gdzie zostały na ten cel zabezpieczone osobne środki. Proszę zatem o umieszczenie na dyspozycji usunięcia pojazdu (górny lewy róg) zapisku COP 24.