Rejon nr 1 - asp. Andrzej Cieśla - Komisariat I Policji w Zabrzu - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komisariat I Policji w Zabrzu

Rejon nr 1 - asp. Andrzej Cieśla

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie,zakłócanie ładu i porządku pub;licznego, zakłócanie ciszy nocnej w rejonie Parku Pstrowskiego ul. 3 Maja 16 A

  • naruszenie przepisów w zakresie zachowania ładu i porządku publicznego,

  • naruszenie przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Zabrzu w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowemu. Dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej KMP Zabrze.